Silkeborg Højskoleforening - formålsparagraf og love

Formålsparagraf

Silkeborg Højskoleforening, stiftet 30. december 1884 ud fra de tanker, der ligger til grund for den danske folkehøjskole, har til formål at samle sine medlemmer til foredrag, oplæsning, koncert, selskabelige sammenkomster og lignende.

Love

25.10.1994

§ 1.   Silkeborg Højskoleforening, stiftet 30. december 1884 ud fra de tanker, der ligger til grund for den danske folkehøjskole, har til formål at samle sine medlemmer til foredrag, oplæsning, koncert, selskabelige sammenkomst o.l.
     
§ 2.  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen ved den årlige generalforsamling, skiftevis 3 og 4.

Der vælges 2 suppleanter, der afgår skiftevis.

Til at gennemgå regnskabet, der løber fra den 1. juli til 30. juni, vælger generalforsamlingen 2 revisorer, der også afgår skiftevis, samt en revisorsuppleant.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

     
 § 3.   Foreningen er åben for enhver, der er interesseret i dens virke. 
     
§ 4.   Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen, men har ret til at indanke udelukkelsen for en generalforsamling.
     
§ 5.  

På generalforsamlingen tages beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem kræver det, kan afstemningen foregår skriftligt.

Til lovændringer og foreningens opløsning kræves 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

     
§ 6.    Medlemmerne indkaldes til ordinær generalforsamling hvert år i oktober måned med mindst 14 dages varsel. Forslag til dagsorden kan skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
     
§ 7.  

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretningen.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet.
  4. Medlemsbidraget fastsættes.
  5. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt. 
     
§ 8.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, så ofte den finder det fornødent, eller når mindst 20 medlemmer af foreningen skriftligt fremsætter begæring herom. Forhandlingsemne skal angives.
     
§ 9.   Foreningens evt. opløsning skal vedtages 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Evt. kapital anvendes til almennyttige formål efter beslutning af de generalforsamlinger, hvor opløsningen er vedtaget.
     
§ 10.  

Medlemskort skal forevises, når bestyrelsen finder anledning til at kræve det.

Interesserede kan deltage i foreningens møder mod en fastsat betaling. 

     
§ 11.   Denne lov træder i kraft ved vedtagelsen og afløser lov fra 24. oktober 1967.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 25. oktober 1994.

Bestyrelsen:
Ebba Boes
Agnes Kvamm
Gunnar Ryge Petersen
Karen Elisabeth Holm
Margit Søby
Grethe Jensen
Jens Peter Boes

Renskrevet juni 2011 / U-P Gjørup
 

§ 12.   Formand og kasserer tegner bestyrelsen overfor tredje person.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 2018.

Del siden:
Silkeborg Højskoleforening
Skabertrang